اینفوگرافیک - روز جهانی مساجد ، نگاهی به وضعیت مساجد کشور